Formaldehyd to naturalnie występujący związek organiczny, który jest używany do produkcji wyrobów drewnianych, tekstyliów odzieżowych i nie tylko. Jednakże, zbyt wysoki poziom tej substancji w wyrobie, może powodować podrażnienia, a w najgorszym wypadku może nawet doprowadzić do śmierci.   

W związku z tym formaldehyd jest ściśle regulowany w Unii Europejskiej. W dalszej części artykułu dowiesz się co importerzy i producenci muszą wiedzieć o ograniczeniach i wymaganiach dotyczących stosowania tej substancji. Dowiedz się między innymi: 

Co to jest formaldehyd 

Czy formaldehyd jest zakazany w Unii Europejskiej 

Jakie produkty i materiały mogą zawierać formaldehyd 

Przepisy dotyczące produktów formaldehydowych 

Normy EN 

Krajowe przepisy dotyczące formaldehydu 

Oznakowanie ekologiczne 

Testy laboratoryjne 

Ryzyko braku zgodności  

 

Co to jest formaldehyd? 

Formaldehyd to naturalnie występujący związek organiczny. W postaci czystej jest to bezbarwny gaz o ostrym zapachu. Gdy formaldehyd rozpuszcza się w wodzie, powstaje formalina, która służy do konserwacji niektórych rodzajów żywności, leków i kosmetyków oraz jako przemysłowy środek dezynfekujący. 

Formaldehyd jest szeroko stosowany w materiałach budowlanych, takich jak produkty z prasowanego drewna, takie jak płyty wiórowe, sklejki i płyty pilśniowe. Zastosowanie formaldehydu pomaga stworzyć mocniejsze, trwalsze wykończone materiały budowlane. 

Dodatkowo żywice na bazie formaldehydu umożliwiają recykling odpadów drzewnych, co zmniejsza zużycie drewna z lasów. 

Inne materiały budowlane, które zawierały formaldehyd to np. materiały izolacyjne, kleje i spoiwa, lakiery. 

Formaldehyd może być również stosowany w przemyśle odzieżowym i tekstylnym. Kiedy tkaniny z czystej bawełny lub mieszanek bawełny są poddane działaniu formaldehydu, wyroby końcowe, czyli ubrania lub tekstylia są bardziej odporne na zagniecenia i stabilne wymiarowo. 

 

Czy formaldehyd jest zakazany w Unii Europejskiej? 

Formaldehyd jest środkiem uczulającym, który może wywołać niepożądaną odpowiedź układu odpornościowego. Gdy poziom formaldehydu w powietrzu jest wyższy niż 0,1 części na milion (ppm), może powodować pewne problemy z oddychaniem, takie jak kaszel i świszczący oddech, oraz podrażnienie oczu, nosa, gardła, czy skóry. Ponadto długotrwałe narażenie na działanie formaldehydu może powodować białaczkę, nowotwory nosa, gardła i zatok. 

W związku z tym substancja ta jest ściśle regulowana w UE, zarówno poprzez przepisy wspólnotowe, jak i przepisy krajowe egzekwowane przez kilka państw członkowskich UE. Ograniczenia te na ogół dotyczą limitów zawartości, migracji lub emisji. Krótko mówiąc, produkty i materiały zawierające ilość przekraczającą ustalone limity nie mogą być sprzedawane w UE. 

 

Jakie produkty i materiały mogą zawierać formaldehyd? 

Materiały budowlane 

 Produkty z prasowanego drewna 

 Płyty wiórowe 

 Sklejki 

 Płyty pilśniowe 

 Kleje 

 Tkaniny trwałego prasowania 

 Materiały izolacyjne 

Tekstylia 

 Odzież 

 Dywany 

 Inne wyroby tekstylne 

Materiały do ​​kontaktu z żywnością 

 Plastikowe zastawy stołowe i naczynia kuchenne 

 Kubki do kawy wielokrotnego użytku 

 Deski do krojenia z kompozytu bambusowego 

 Powłoki papierowe 

Kosmetyki i detergenty 

 Mydła 

 Szampony 

 Balsamy 

 Filtry przeciwsłoneczne 

 Produkty czyszczące 

 

Przepisy prawne dotyczące wyrobów zawierających formaldehyd 

REACH 

Formaldehyd jest wymieniony w załączniku XVII jako jedna z substancji objętych ograniczeniami przez REACH. W szczególności formaldehyd jest klasyfikowany jako czynnik rakotwórczy kategorii 1B, a jego maksymalne tolerowane wartości w produktach konsumenckich są ogólnie ustalone na 0,1%. Mogą jednak istnieć wyjątki. 

Wyroby tekstylne w kontakcie z ludzką skórą 

W przypadku odzieży i tekstyliów przeznaczonych do kontaktu z ludzką skórą REACH ustalił limit zawartości formaldehydu na 0,0075% (lub 75 mg/kg). Oto kilka przykładów wyrobów: 

 Bielizna 

 Stroje kąpielowe 

 paski do zegarków z tkaniny 

 Zabawki pluszowe i inne zabawki tekstylne 

Proponowana metoda badawcza do wykrywania zawartości formaldehydu w tekstyliach zawarta jest w normie: EN ISO 14184 – Tekstylia. Oznaczanie formaldehydu – Wolny i zhydrolizowany formaldehyd 

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek 

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek ogranicza stosowanie formaldehydu w kilku rodzajach zabawek. Specyficzne wymagania i metody badań są wyszczególnione w różnych normach. Ponadto w 2019 r. UE opublikowała poprawkę do dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek, która określa limity migracji specyficznej, zawartości i emisji formaldehydu dla kilku kategorii zabawek. 

Limity zawartości formaldehydu  różnią się w zależności od materiału. Oto kilka przykładów: 

 Tekstylia < 30 mg/kg 

 Skóra < 30 mg/kg 

 Papier < 30 mg/kg 

 Materiały lub roztwory na bazie wody < 10 mg/kg 

Metody badań tekstyliów i papieru są określone w normie EN 71-9 Wymagania bezpieczeństwa dla organicznych związków chemicznych. Norma ta określa wymagania dotyczące limitu migracji i standardów badań dla niektórych niebezpiecznych organicznych związków chemicznych z zabawek dziecięcych i jest zgodna z normą EN ISO 14184 – Tekstylia. Oznaczanie formaldehydu. Wolny i zhydrolizowany formaldehyd. 

W przypadku skóry i materiałów na bazie wody stosuje się odpowiednio metody EN ISO 17226-1 i EDQM. 

Limity migracji formaldehydu dla materiału polimerowego zawartego w zabawkach ustalono na 1,5 mg/l, zgodnie z metodami badawczymi opisanymi w normie EN 71-11 Metody analizy organicznych związków chemicznych w zabawkach. Norma ta zawiera metody analizy w celu określenia zawartości organicznych związków chemicznych w materiałach, w tym formaldehydu, który jest używany do produkcji zabawek, takich jak tworzywa sztuczne, skóra i drewno. 

Ponadto migracja para-formaldehydu w przypadku produktów do malowania palcami powinna być mniejsza niż 1g/kg, zgodnie z normą EN 71-7 Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla farb do malowania palcami. Norma ta obejmuje substancje i materiały używane w procesie produkcji farb palcowych przeznaczonych do zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, w tym barwniki, dodatki i błyszczyki. 

Limity emisji formaldehydu dla materiałów drzewnych wiązanych żywicą zawartych w zabawkach ustalono na 0,1 ml/m3. W takim przypadku wymagania muszą być zgodne z normą EN 717-1 – Płyty drewnopochodne. Oznaczanie uwalniania formaldehydu. Emisja formaldehydu metodą komorową 

 

Produkty kosmetyczne: rozporządzenie (WE) 1223/2009 

Do roku 2019 rozporządzenie UE w sprawie kosmetyków określa maksymalną dopuszczalną zawartość formaldehydu w kosmetykach i produktach do pielęgnacji ciała. Były wymienione również wyjątki dla produktów do jamy ustnej i produktów do utwardzania paznokci, jak następuje: 

 Produkty do utwardzania paznokci < 5% 

 Produkty doustne < 0,1% (wolny formaldehyd) 

 Inne produkty < 0,2% (wolny formaldehyd 

Powyższe przepisy uległy zmianie, na mocy Rozporządzenia 2019/831 – zmieniły się wcześniejsze ustanowione limity tej substancji. Według nowych przepisów nie ma konkretnych ograniczeń w postaci dopuszczalnego stężenia w wyrobie gotowym. Dodatkowo jeśli w danym produkcie występuje formaldehyd w ilości powyżej 0,05% to na etykiecie musi zostać podane stosowne ostrzeżenie w postaci „zawiera formaldehyd”.

 

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością 

1. Wymagania ogólne zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 

2. Plastikowe materiały do ​​kontaktu z żywnością: rozporządzenie 10/2011 UE w sprawie plastikowych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określa limit migracji specyficznej na poziomie 15 mg/kg (wyrażony jako całkowity formaldehyd i heksametylenotetraamina). Produkty objęte tym rozporządzeniem obejmują zastawę stołową i naczynia kuchenne wykonane z tworzywa melaminowego (np. kompozyty bambusowe), takie jak: 

Szpatułki 

Łyżki 

Kubki do kawy wielokrotnego użytku 

Miski 

Słoiki 

3. Przybory kuchenne z Chin lub Hongkongu: rozporządzenie 284/2011 - Przywożąc przybory kuchenne z tworzywa melaminowego pochodzące lub wysyłane z Chin i Hongkongu importerzy dołączają specjalną deklarację stwierdzającą zgodność z wymogami dotyczącymi uwalniania formaldehydu. Importerzy dołączają również sprawozdanie z badań potwierdzające, że ilość formaldehydu w melaminowych naczyniach kuchennych jest niższa niż wyżej wymieniony limit (15 mg/kg). 

4. Regenerowana folia celulozowa: dyrektywa 2007/42/WE - Niniejsza dyrektywa ustanawia następujące ograniczenia dotyczące stosowania formaldehydu w niepowlekanej folii z regenerowanej celulozy: wolny formaldehyd < 0,5 mg/dm2 niepowlekanej folii 

 

Wyroby budowlane 

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych określa warunki produkcji, importu i dystrybucji wyrobów budowlanych, w tym wymogi bezpieczeństwa. 

Rozporządzenie nie określa jednak zasad ani norm dotyczących ograniczenia chemikaliów w wyrobach budowlanych. Zamiast tego producenci lub importerzy muszą odnieść się do rozporządzenia REACH w zakresie ograniczenia substancji w materiałach budowlanych. 

 Wykaz najważniejszych norm europejskich dla ww wymienionych rodzajów wyrobów 

 1. EN 717-1 – Płyty drewnopochodne. Oznaczanie uwalniania formaldehydu - Część 1: Emisja formaldehydu metodą komorową 
 2. EN 717-3:1999 - Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Emisja formaldehydu metodą butelkową 
 3. EN ISO 12460-3:2021-03 - Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 3: Metoda analizy gazowej 
 4. EN ISO 12460-4:2016-04 - Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 4: Metoda eksykatorowa 
 5. EN ISO 12460-5:2016-02 - Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 5: Metoda ekstrakcyjna (zwana metodą perforatora) 
 6. EN ISO 14184 – Tekstylia. Oznaczanie formaldehydu. Wolny i zhydrolizowany formaldehyd 
 7. EN ISO 17226-3:2011 - Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 3: Oznaczanie emisji formaldehydu ze skóry 
 8. EN 71-11:2007 - Bezpieczeństwo zabawek -- Część 11: Organiczne związki chemiczne -- Metody analiz 
 9. EN 71-9+A1:2008 - Bezpieczeństwo zabawek -- Część 9: Organiczne związki chemiczne – Wymagania 
 10. EN 71-7+A3:2020-10 - Bezpieczeństwo zabawek -- Część 7: Farby do malowania palcami -- Wymagania i metody badań 
 11. EN 12149:2000 - Tapety w zwoikach -- Oznaczanie migracji metali ciężkich i innych określonych pierwiastków oraz chlorku winylu i wydzielającego się formaldehydu  
 12. EN 1243:2011 - Kleje -- Oznaczanie wolnego formaldehydu w kondensatach aminowych i amidoformaldehydowych  
 13. EN 1541:2003 - Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie zawartości formaldehydu w wyciągu wodnym 
 14. EN ISO 11402:2006 - wersja polska - Żywice fenolowe, aminowe i kondensacyjne -- Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu  
 15. EN ISO 27587:2011 - Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie wolnego formaldehydu w środkach pomocniczych dla garbarstwa 
 16. EN ISO 4614:2005 - Tworzywa sztuczne -- Tłoczywa melaminowo-formaldehydowe -- Oznaczanie ekstrahowalnego formaldehydu 

 

Krajowe przepisy dotyczące formaldehydu 

Niektóre kraje UE mają również własne przepisy krajowe ograniczające zawartość formaldehydu w produktach konsumenckich. Poniżej krótko przedstawiamy niektóre z tych przepisów. 

Finlandia 

Fińskie rozporządzenie w sprawie maksymalnego poziomu formaldehydu w niektórych produktach włókienniczych (233/2012) ustanawia maksymalny dopuszczalny limit wolnego formaldehydu i formaldehydu mogącego zostać poddany hydrolizie, jak pokazano w poniższej tabeli 

Kategoria 

Grupa wiekowa 

Przykłady produktów 

Max. dopuszczalny limit formaldehydu 

Odzież, pościel i zabawki wykonane z tkanin, które mają bezpośredni kontakt ze skórą 

W wieku poniżej 2 lat 

Śliniaki 
Pieluchy 
Bielizna 
Zabawki tekstylne 
Pościel 

30 mg/kg 

Odzież, pościel i zabawki wykonane z tkanin, które mają bezpośredni kontakt ze skórą 

Powyżej 2 roku życia 

 

spodnie 
Kamizelki 
Koszule nocne 
Skarpety 
Rajstopy 
Szaliki 
Rękawiczki 
Pościel 
Poduszki 
Pokrowce na materace 

100 mg/kg 

Odzież pośrednia i zewnętrzna, która w większości przypadków nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą 

Nieokreślony 

 

Odzież 
Zasłony 
Tkaniny obiciowe 
Dywany 
Dywany 
Tapeta tekstylna 
Pościel domowa 

300 mg/kg 

 

Niemcy 

BfR, który jest niemieckim Federalnym Instytutem Oceny Ryzyka, ustala zalecenia dotyczące limitów zawartości formaldehydu dla dyspersji polimerowych do powlekania produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak kleje i powłoki do papieru. 

BfR zawiera instrukcje dotyczące różnych zaleceń dotyczących limitów migracji formaldehydu w różnych materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym: 

Kauczuk naturalny i syntetyczny 

Papier i tektury 

 Papiery do gotowania 

 Gorące bibuły filtracyjne 

 Papier i tektura do pieczenia 

 Różne rodzaje opakowań do żywności 

 

Republika Czeska 

Dekret nr 6/2003 Dz.U. Republiki Czeskiej określa limity higieniczne wskaźników chemicznych, fizycznych i biologicznych dla środowiska wewnętrznego pomieszczeń mieszkalnych w niektórych budynkach. 

Maksymalny dopuszczalny limit wydzielania formaldehydu z materiałów budowlanych do obiektów zamkniętych, takich jak mieszkania, sale lekcyjne, sale konferencyjne, stadiony i obiekty wystawiennicze, wynosi 60 μg/m3. 

 

EU Ecolabel 

EU Ecolabel to dobrowolny program oznakowania ekologicznego wdrożony w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Intencją promowania programu oznakowania ekologicznego wśród producentów lub importerów jest zachęcanie do wytwarzania produktów ekologicznych, przyjaznych dla środowiska lub energooszczędnych. . 

Oznakowanie ekologiczne UE obejmuje szeroką gamę grup produktów, w tym: 

 Produkty do pielęgnacji ciała 

 Produkty czyszczące 

 Odzież i tekstylia 

 Meble i pościel 

 Produkty ogrodnicze 

Kryteria uzyskania przez produkty oznakowania ekologicznego różnią się w zależności od branży, od produktu do produktu, w zależności od unikalnych cech każdego rodzaju produktu. 

Ograniczenia oznakowania ekologicznego UE dla odzieży i wyrobów włókienniczych związane z zawartością formaldehydu są określone w następujący sposób: 

 Formaldehyd <20ppm dla produktów dla niemowląt i dzieci 

 Formaldehyd < 30 ppm dla produktów mających bezpośredni kontakt ze skórą 

 Formaldehyd < 75 ppm dla innych wyrobów odzieżowych i tekstylnych 

Jeśli spełniasz wymagania, możesz umieścić logo oznakowania ekologicznego na swoich produktach. Wymagania zazwyczaj obejmują następujące kroki: 

 Zgłoszenie i rejestracja 

 Testowanie  

 Zatwierdzenie aplikacji 

 Licencja 

 Logo 

 Badania laboratoryjne 

Aby ustalić, czy importowane produkty zawierają nadmierne ilości formaldehydu, zgodnie z różnymi przepisami, które ograniczają substancję, importerzy mogą skonsultować się z Intertek. 

Koszt badań podlega wahaniom w zależności od metody badawczej oraz rodzaju badanego wyrobu. 

 

Ryzyko związane z niezgodnością i przekroczeniami limitu formaldehydu w wyrobach importowanych spoza UE 

UE ma jedne z najsurowszych przepisów dotyczących formaldehydu na świecie. Należy pamiętać, że wiele produktów wytwarzanych na innych rynkach bez ścisłych przepisów dotyczących formaldehydu może zawierać ilości powyżej ustalonych limitów. W związku z tym zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci importujący produkty od zagranicznych producentów i sprzedawców internetowych nie mogą zakładać, że wszystkie produkty są zgodne z limitami formaldehydu UE. W rzeczywistości jest wielu producentów spoza UE, którzy nie są nawet świadomi stężenia formaldehydu w swoich materiałach. 

Dlatego konieczne jest zorganizowanie zewnętrznych testów laboratoryjnych formaldehydu przed importem jakiegokolwiek produktu konsumenckiego do Unii Europejskiej. 

 

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI        
+48 22 886 32 80        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
www.intertek.pl