1. Główne zasady Polityki Antykorupcyjnej Intertek
1.1. Odpowiedzialność za realizacje założeń Polityki Antykorupcyjnej Intertek spoczywa na każdym uczestniku łańcucha dostaw;
1.2. W przypadkach korupcji Intertek traktuje na równi odnoszącego korzyść, dającego i biorącego łapówkę; Osoby indywidualne zobowiązują się do przestrzegania założeń Polityki Antykorupcyjnej poprzez podpisanie deklaracji zapoznania się z Kodeksem Etycznym Intertek;
1.3. Pracownikom Intertek NIE WOLNO brać udziału w jakichkolwiek zachowaniach miających znamiona zmowy, żądania, prośby korzyści finansowej lub rzeczowej;
1.4. Dostawcom NIE WOLNO pod żadnym pozorem przychylać się do prośbym, żądania korzyści finansowej lub rzeczowej od inspektora lub auditora;
1.5. Pracownikom Intertek NIE WOLNO żądać korzyści finansowych lub rzeczowych;
1.6. Wszystkie posiłki i transport oferowany przez dostawcę lub klienta muszą być zadeklarowane w celu przejrzystości procesu/usługi;
1.7. Dostawcom NIE WOLNO oferować korzyści finansowych i rzeczowych;
1.8. Jeśli klient lub dostawca podejrzewa, że może zachodzić żądanie, prośba zachowanie mające znamiona korupcji powinien natychmiast skontaktować się z Intertek lub przekazać informacje w „Deklaracji Zgodności z Polityką Intertek dla kontrolowanych dostawców”.

2. Zasady “Dobrej Praktyki”
2.1. Uczciwość WYMAGA zaangażowania wszystkich stron w celu komunikowania Polityki Antykorupcyjnej i edukowania do jej przestrzegania
2.2. Stworzenie Kodeksu Etycznego oraz Polityki Antykorupcyjnej
2.3. Regularne szkolenia wewnętrzene dla pracowników na temat Etyki i Polityki Antykorupcyjnej.
2.4. Zwracanie uwagi i eliminowanie słabych punktów
2.5. Regularna komunikacja wewnątrz firmy
2.6. Jasne zdefiniowanie skutków zachowań korupcyjnych i nie przestrzegania zasad Polityki Antykorupcyjnej przedstawionych w „Deklaracji Zgodności z Polityką Intertek dla kontrolowanych dostawców”.
2.7. Współpraca z partnerami biznesowymi w celu wspólnego zrozumienia, że:
- Głównym celem jest eliminacja zachowań korupcyjnych (biorących i dających)
- Naruszanie Polityki Antykorupcyjnej równa się naruszeniu prawa

Więcej na temat Kodeksu Etyki Intertek oraz Polityki Antykorupcyjnej znajdziesz na stronie www.intertek.com

Intertek poleca www.stopkorupcji.pl