Warunki korzystania ze strony internetowej

 

WSTĘP

 

Niniejsze warunki korzystania („Warunki korzystania”) regulują zasady korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych („Platforma”).

 

Operatorem Platformy jest spółka Intertek Group plc z siedzibą pod adresem 33 Cavendish Square, Londyn W1G 0PS o numerze rejestracyjnym 4267576 oraz jej spółki powiązane. Nasz numer VAT to 672 7639 96.

 

Niniejsze Warunki korzystania odnoszą się również do funkcji interaktywnych, widżetów, aplikacji mobilnych, treści lub plików do pobrania, których jesteśmy właścicielami lub sprawujemy nad nimi kontrolę, które są dostępne za pośrednictwem Platformy lub które współdziałają z Platformą i publikują niniejsze Warunki korzystania. Niniejsze Warunki korzystania nie mają zastosowania do żadnej innej strony internetowej lub jakichkolwiek działań offline przez nas podejmowanych (chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej). Korzystając z Platformy, użytkownik wyraża zgodę na zmianę lub modyfikację ustawień lub konfiguracji urządzenia lub komputera używanego do uzyskania dostępu do Platformy w celu optymalizacji korzystania z Platformy.

 

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Platformy oraz Polityką dotyczącą plików cookie („Polityki powiązane”), które wyjaśniają nasze praktyki gromadzenia informacji, takie jak rodzaje gromadzonych przez nas informacji dotyczących odwiedzających Platformę oraz sposób, w jaki możemy z nich korzystać. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania, ponieważ korzystając z Platformy użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania i Polityki powiązane. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Platformy.

 

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych warunków w celu późniejszego zapoznania się z nimi.

 

TREŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

 

    Jaki jest cel Platformy?

    Jakie są obowiązki użytkownika?

    Jakie prawa własności intelektualnej istnieją na Platformie?

    Co się stanie, jeśli użytkownik dokona zakupów za pośrednictwem Platformy?

    Jak wygląda umieszczanie linków do Platformy?

    Jak wygląda umieszczenie linków z Platformy?

    Kiedy możemy zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika?

    Jakie są odpowiednie gwarancje i zrzeczenia się odpowiedzialności?

    Jakie są zobowiązania i odszkodowania?

    W jaki sposób Warunki korzystania współdziałają z naszymi technikami gromadzenia informacji?

    Jaka jest jurysdykcja i prawo właściwe?

    Czy istnieją inne przepisy ogólne, o których użytkownik powinien wiedzieć?

    Jakie mogą być zmiany w Warunkach korzystania?

    W jaki sposób można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji lub złożenia skargi?

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Jaki jest cel Platformy?

 

Stworzyliśmy tę Platformę, aby dostarczać użytkownikowi informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach oraz branżach, w których działamy.

 

 1. Jakie są obowiązki użytkownika?

 

2.1. Użytkownik:

 

(a) zapewni, aby korzystanie z Platformy i Materiałów (zgodnie z poniższą definicją) było zgodne z niniejszymi Warunkami korzystania;

 

(b) nie może korzystać z Platformy:

 

(i) w jakimkolwiek celu bezprawnym, w tym w celu nadużyć finansowych lub terroryzmu;

 

(ii) w jakikolwiek sposób, który jest obraźliwy, szkodliwy, zagrażający lub zniesławiający lub w jakikolwiek inny sposób, który może spowodować przestępstwo (w tym umieszczanie materiałów pornograficznych, obscenicznych lub nieprzyzwoitych na Platformie lub jakichkolwiek materiałów, które w inny sposób zawierają wirusa lub inny złośliwy kod);

 

(iii) w jakikolwiek sposób, który narusza lub mógłby potencjalnie naruszyć obowiązek prawny wobec osoby trzeciej (w tym obowiązek zachowania poufności) lub który narusza lub mógłby potencjalnie naruszyć prawo danej osoby do prywatności;

 

(iv) w jakikolwiek sposób, który promuje dyskryminację lub może podżegać do nienawiści;

 

(v) poprzez niewłaściwe wykorzystywanie naszych informacji lub treści na Platformie bez niezbędnych praw w związku z jakimkolwiek celem komercyjnym; lub

 

 1. vi) w jakikolwiek sposób, który może naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich lub który promuje jakiekolwiek bezprawne działanie.

 

2.2. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści lub komentarzy na Platformę, musi przestrzegać niniejszych Warunków korzystania.

 

2.3. Możemy usuwać lub odmawiać publikowania treści lub komentarzy, które zostały zamieszczone z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania.

 

2.4. Mimo że jest to surowo zabronione, treści mogą być wyświetlane na Platformie w sposób niezgodny z prawem lub obraźliwy. W przypadku powzięcia informacji o tym fakcie, użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczny kontakt z nami.

 

 1. Jakie prawa własności intelektualnej istnieją na Platformie?

 

3.1. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszej Platformy oraz publikowanych na niej materiałów (takich jak obrazy, fotografie, ilustracje, ikony, teksty, klipy wideo, informacje pisemne i inne materiały) („Materiały”). Utwory te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może pobrać jedną kopię komputerową lub wydrukować jedną kopię materiałów zamieszczonych na niniejszej Platformie na własny użytek, pod warunkiem że informacje o prawach własności intelektualnej, takie jak copyright© lub znak towarowy™ nie zostaną zmodyfikowane, usunięte ani zmienione i użytkownik może zwrócić uwagę innym osobom w swojej organizacji na treści zamieszczone na naszej Platformie.

 

 3.2. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania, wyświetlania, publicznego odtwarzania, przekazywania lub w inny sposób przygotowywania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób dzieł pochodnych lub adaptacji opartych na Materiałach. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części treści zawartych na naszej Platformie i w Materiałach do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Ponadto Materiały nie mogą być wyświetlane ani przekazywane na żadnej innej stronie internetowej, w sieciowym środowisku komputerowym lub innym wsparciu cyfrowym w jakimkolwiek celu bez naszej uprzedniej zgody. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków korzystania, zgoda użytkownika na korzystanie z Materiałów automatycznie wygasa, a ewentualne kopie Materiałów muszą zostać natychmiast zniszczone.

 

3.3. Wszelkie informacje lub materiały publikowane przez użytkownika na Platformie, z wyłączeniem danych osobowych, w tym między innymi dane, pytania lub odpowiedzi, komentarze, sugestie i tym podobne („Treści Użytkownika”), będą traktowane przez nas jako jawne i niezastrzeżone. Wysyłając do nas wiadomości, użytkownik automatycznie udziela nam nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybucję, odtwarzanie i wyświetlanie takich Treści Użytkownika samodzielnie lub jako część innych utworów w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek nośnikach lub w jakikolwiek technologii, niezależnie od tego, czy są one obecnie znane lub będą opracowane w przyszłości, oraz na udzielanie sublicencji na takie prawa dowolnej osobie. Wszystkie informacje przesyłane przez użytkownika mogą być wykorzystane przez nas i nasze spółki powiązane w dowolnym celu, w tym między innymi do powielania, ujawniania, przekazywania, publikacji, nadawania i wysyłania lub opracowywania, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów z wykorzystaniem takich informacji.

 

3.4. W zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik zrzeka się praw osobistych (prawo do identyfikacji autora lub sprzeciwu wobec działaniom przynoszącym ujmę) do treści lub komentarzy, które przekazuje nam w celu przesłania ich na Platformę.

 

 1. Co się stanie, jeśli użytkownik dokona zakupów za pośrednictwem Platformy?

 

Wszelkie usługi lub produkty zakupione za pośrednictwem Platformy podlegają dodatkowym Warunkom dostarczonym użytkownikowi.

 

 1. Jak wygląda umieszczanie linków do Platformy?

 

5.1. Udzielamy użytkownikowi odwołalnej zgody na umieszczanie linków do Platformy, pod warunkiem jednak, że jego witryna lub witryny osób trzecich, które umieszczają linki do Platformy: (a) nie sugerują, że my lub Platforma wspieramy lub sponsorujemy go lub jego produkty lub usługi, chyba że wyraziliśmy na to wcześniej pisemną zgodę; (b) nie przedstawiają nieprawdziwych informacji lub nie dyskredytują, nie powodują uszczerbku lub w inny sposób, w naszej wyłącznej opinii, nie szkodzą nam lub jego produktom lub usługom; (c) nie zawierają treści, które mogą być interpretowane jako przykre, obraźliwe lub kontrowersyjne lub w inny sposób niewłaściwe (w naszej wyłącznej opinii); oraz (d) nie są własnością i nie znajdują się pod kontrolą użytkownika lub osoby bądź podmiotu umieszczającego link, lub w inny sposób pozwalają użytkownikowi na umieszczenie takiego linku zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

 

5.2. Poprzez umieszczanie linków do Platformy użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie i dalsze przestrzeganie powyższych wymogów. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków korzystania, zastrzegamy sobie prawo do zakazania umieszczania linków do Platformy z jakiegokolwiek powodu, według naszego wyłącznego uznania, nawet jeśli umieszczanie linków jest zgodne z wymogami opisanymi powyżej.

 

 1. Jak wygląda umieszczenie linków z Platformy?

 

6.1. Platforma może zawierać linki do lub z witryn internetowych osób trzecich („Witryny, do których prowadzą łącza”), w tym witryn prowadzonych przez osoby trzecie, które mogą mieć z nami relacje biznesowe. Nie możemy mieć żadnej kontroli nad zawartością, operacjami, politykami, warunkami lub innymi elementami Witryn, do których prowadzą łącza, ani nie przyjmujemy na siebie obowiązku przeglądania jakichkolwiek Witryn, do których prowadzą łącza. Nie wspieramy, nie zatwierdzamy ani nie sponsorujemy żadnych Witryn, do których prowadzą łącza, ani żadnych treści osób trzecich, reklam, informacji, materiałów, produktów, usług lub innych elementów. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakość lub dostarczanie produktów lub usług oferowanych, dostępnych, uzyskiwanych lub reklamowanych na takich Witrynach, do których prowadzą łącza.

 

6.2. Wszelkie działania podejmowane w związku z którąkolwiek z Witryn, do których prowadzą łącza, podlegają polityce prywatności i innym politykom, warunkom korzystania oraz zasadom wydanym przez operatora Witryn, do których prowadzą łącza. Wszelkie interakcje, korespondencja, transakcje i inne relacje użytkownika z osobami trzecimi, z którymi użytkownik nawiązał kontakt na lub za pośrednictwem Platformy (w tym na lub za pośrednictwem Witryn, do których prowadzą łącza) są wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

 

 1. Kiedy możemy zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika?

 

7.1 Nasza Platforma jest udostępniana bezpłatnie.

 

7.2. Nie gwarantujemy, że nasza Platforma lub jakiekolwiek treści na niej zamieszczone będą zawsze lub nieprzerwanie dostępne. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub dowolnej części naszej Platformy z powodów biznesowych i operacyjnych.

 

7.3. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Platformy za pośrednictwem jego połączenia internetowego znały niniejsze Warunki korzystania i inne Polityki powiązane oraz żeby ich przestrzegały.

 

 1. Jakie są odpowiednie gwarancje i zrzeczenia się odpowiedzialności?

 

8.1. Platforma i Materiały są dostarczane na zasadzie „TAK JAK JEST”:

 

(a) użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma nie może być wolna od błędów lub pomyłek i zgadza się, że istnienie drobnych błędów lub pomyłek nie stanowi naruszenia niniejszych Warunków korzystania;

 

(b) użytkownik pozostaje odpowiedzialny za własny sprzęt komputerowy, treści i wszelkie inne dane umieszczone na Platformie oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych w celu ochrony treści i wszelkich innych danych zawartych na koncie użytkownika;

 

(c) treści naszej Platformy i Materiałów mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady, na której użytkownik powinien polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści naszej Platformy i Materiałów należy uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę; oraz

 

(d) chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zaktualizować informacje zawarte na naszej Platformie i Materiałach, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, że treści naszej Platformy są dokładne, kompletne lub aktualne.

 

 1. Jakie są zobowiązania i odszkodowania?

 

9.1 Nie wyłączamy ani w żaden sposób nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

 

9.2 W zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Platformy lub treści na niej zawartych.

 

9.3. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od tego, czy ma ona charakter umowny czy deliktowy (w tym zaniedbania), naruszenie obowiązku ustawowego bądź innej odpowiedzialności, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, wynikające z lub w związku z:

 

    korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej Platformy; lub

    korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej Platformie.

 

 1. W jaki sposób Warunki korzystania współdziałają z naszymi technikami gromadzenia informacji?

 

Nasze praktyki gromadzenia informacji na Platformie, takie jak rodzaje zbieranych przez nas informacji dotyczących osób odwiedzających Platformę oraz sposoby, w jakie możemy z nich korzystać, podlegają warunkom naszej Polityki Prywatności i/lub Polityki dotyczące plików cookie.

 

 1. Jaka jest jurysdykcja i prawo właściwe?

 

11.1. Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Warunków korzystania, ich przedmiotu lub zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) albo z nimi związane podlegają prawu angielskiemu i należy je interpretować zgodnie z tym prawem.

 

11.2 Strony uzgadniają, że sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję niewyłączną.

 

 1. Czy istnieją inne przepisy ogólne, o których użytkownik powinien wiedzieć?

 

12.1. O ile nie ustalono inaczej, informacje i Materiały na Platformie są prezentowane wyłącznie w celu naszej promocji oraz promocji naszych produktów i usług. Nie składamy żadnych oświadczeń, że Materiał jest odpowiedni lub dostępny do wykorzystania w każdym kraju na świecie. Użytkownik korzysta z niniejszej Platformy na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym, pamiętając, że dostęp do Materiałów może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Nasze produkty i usługi są dostępne w wielu częściach świata. Niniejsza Platforma może jednak zawierać opis produktów i usług, które nie są dostępne na całym świecie.

 

12.2 Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu prawa, uprawnienia lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszych Warunkach korzystania lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego.

 

12.3 Jeśli którekolwiek z postanowień lub część postanowienia niniejszych Warunków korzystania zostanie uznana za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia nie będzie uważane za część niniejszych Warunków korzystania, a zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania pozostaje nienaruszona, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej.

 

12.4 Niniejsze Warunki korzystania stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem Platformy a nami jako dostawcą usług i żadna inna osoba nie może egzekwować któregokolwiek z jej postanowień.

 

12.5 Niniejsze Warunki korzystania i Polityki powiązane stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami w odniesieniu do korzystania z Platformy i zastępują oraz powodują wygaśnięcie wszelkich wcześniejszych umów, projektów umów, uzgodnień, porozumień lub umów dodatkowych o jakimkolwiek charakterze zawartych przez strony, zarówno ustnych, jak i pisemnych, w związku z tą kwestią.

 

 1. Jakie mogą być zmiany w Warunkach korzystania?

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dodania treści do niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia („Uaktualnione Warunki korzystania”). Za każdym razem, gdy użytkownik chce korzystać z naszej Platformy, powinien sprawdzić niniejsze warunki, aby upewnić się, czy rozumie warunki obowiązujące w danym czasie.

 

 1. W jaki sposób można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji lub złożenia skargi?

 

Jeśli użytkownik chce się z nami skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..