Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

W dniu 11 lipca 2013 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Rozporządzenie to zastąpiło Dyrektywę 76/768/EWG, która regulowała przepisy Unii Europejskiej w sektorze kosmetycznym. Rozporządzenie nr 1223/2009 określa obowiązki producentów, importerów oraz dystrybutorów udostępniających na rynku UE dowolny produkt kosmetyczny.

W związku z tym przed wprowadzeniem do legalnego obrotu w Unii Europejskiej każdy kosmetyk powinien zostać poddany skrupulatnej i rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa. Taką ocenę kosmetyków wykonuje się dla gotowego produktu kosmetycznego, Każda modyfikacja narzuca konieczność wykonania nowej oceny bezpieczeństwa i testów kosmetyków, które mają zostać wprowadzone do obrotu. Taką modyfikacją jest nie tylko zmiana w recepturze, lecz także zmiana sposobu pakowania (zastosowanie nowego opakowania, innego materiału opakowaniowego). Osoba odpowiedzialna za wprowadzany do obrotu produkt jest zobowiązana do zgłoszenia go za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego CPNP. Dopełnienie wszystkich niezbędnych procedur umożliwia wprowadzenie danego produktu kosmetycznego do obrotu i gwarantuje bezpieczeństwo kosmetyków. Brak przeprowadzenia wszystkich etapów weryfikacji grozi nałożeniem niezwykle wysokich kar pieniężnych na producenta. Dlatego badania kosmetyków powinny zostać przeprowadzone bardzo skrupulatnie, przez wykwalifikowanych specjalistów w laboratorium badawczym.

W celu zagwarantowania wszystkim użytkownikom, że stosowane przez nich kosmetyki są bezpieczne zostały sprecyzowane wymagania między innymi w zakresie:

  • substancji niedozwolonych, barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych, substancji CMR
  • wykorzystania nanomateriałów
  • Dobrej Praktyki Produkcyjnej
  • dokumentacji produktu oraz jego oznakowania
  • identyfikacji w łańcuchu dostaw
  • oceny toksykologicznej i raportu bezpieczeństwa

Badanie jakości kosmetyków składa się z wielu etapów, wśród których jest pobranie prób, przeprowadzenie badań (surowców i opakowań, półproduktów oraz wyrobów gotowych). Kosmetyki muszą być poddane również badaniom stabilności i kompatybilności, jak również muszą być sprawdzone pod względem czystości mikrobiologicznej, skuteczności zakonserwowania. Dla produktów gotowych należy również potwierdzić, że kosmetyk nie uczula. W tym celu przeprowadza się stosowne testy dermatologiczne, tzn. testy płatkowe. Deklaracje marketingowe kosmetyku, tzw. claims należy potwierdzić w badaniach aplikacyjnych użytkowych lub aparaturowych. Badania przeprowadzane są na reprezentacyjnej próbce, która dostarcza informacji o całej serii materiału lub produktu. Na podstawie wyników badań osoba upoważniona podejmuje decyzję o zwolnieniu danej partii materiału do produkcji lub wyrobu gotowego do obrotu.

Badania właściwości fizycznych i chemicznych

Badania właściwości fizycznych i chemicznych pozwalają na ustalenie właściwości produktu kosmetycznego. Wśród nich możemy wyróżnić odczyn pH, gęstość, ocenę organoleptyczną czy aktywność wody. Badania tego typu stanowią wkład do całej oceny bezpieczeństwa produktu, którą przeprowadza wykwalifikowana osoba ds. bezpieczeństwa produktu.

Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne surowców i kosmetyków określają obecność mikroorganizmów chorobotwórczych oraz służą oznaczeniu ilościowemu tych drobnoustrojów Na etapie wdrażania kosmetyku wykonywane są również tzw. badania obciążeniowe, czyli testy konserwacji podczas których nowy kosmetyk zakażany jest różnymi szczepami drobnoustrojów W ten sposób sprawdzana jest skuteczność układu konserwującego, a co za tym idzie producent ma pewność, że przez cały czas użytkowania produkt będzie spełniał wymogi jakości mikrobiologicznej.

Sprawdzenie dokumentacji produktu kosmetycznego

Sprawdzenie dokumentacji produktu kosmetycznego polega między innymi na analizie kart charakterystyki surowców (MSDS) oraz innych istniejących danych czy przeprowadzonych dla kosmetyku badań. W wyniku tego tworzony jest Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego, który jest konsekwencją Oceny Bezpieczeństwa, przeprowadzonej przez wykwalifikowanego Safety Assessora. Ponadto kosmetyk udostępniany na rynku musi posiadać etykietę dostosowaną do wymagań prawnych.

Pełne wsparcie prawne

Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do kosmetyków jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku o produktach kosmetycznych. Zgodnie z regulacjami prawnymi warunkiem dopuszczenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej produktu kosmetycznego należy ocenić przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa. Osoba odpowiedzialna za produkt wprowadzany do obrotu jest zobowiązana do jego zgłoszenia za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego CPNP.

Ten akt prawny zawiera informacje, jak powinna być skonstruowane prawidłowe oznakowanie produktu. Etykiety produktów są przedmiotem urzędowej kontroli (między innymi Inspekcji Handlowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ich prawidłowe opracowanie wymaga solidnej znajomości zmieniających się stale przepisów prawnych oraz ich właściwej interpretacji. Laboratorium Badawcze Intertek oferuje badania laboratoryjne oraz ocenę bezpieczeństwa kosmetyków Zapewniamy pełne wsparcie prawne przy opracowywaniu właściwego oznakowania produktu.

Kosmetyk udostępniany na rynku musi posiadać etykietę dostosowaną do wymagań prawnych. Więcej informacji dotyczących usług związanych z weryfikacją etykiet znajduje się w zakładce >>Doradztwo<< 

 

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontaktując się z nami pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie +48 22  886 32 80 wew. 102.