Skuteczne zarządzanie organizacją obejmuje współcześnie nie tylko działania mające na celu bezpośrednią poprawę rentowności np. poprzez redukcję kosztów działania przedsiębiorstwa. Coraz więcej organizacji stawia na długofalową ochronę zdrowia i życia swoich pracowników oraz wszystkich innych osób znajdujących się na terenie firmy (np. podwykonawców czy gości). Najlepszym sposobem, by osiągnąć dobre wyniki w tej dziedzinie, jest wdrożenie efektywnego i sprawdzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pozwala to organizacji nie tylko pozostawać w zgodzie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, ale także sukcesywnie i w długiej perspektywie czasowej zwiększać poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, co z kolei przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy. Aktualnie w naszym kraju przedsiębiorstwa mogą uzyskać certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o krajową normę PN-N 18001:2004 lub o normę międzynarodową OHSAS 18001:2007 (skrót od ang. Occupational Health & Safety Assesment Specification).

Dla kogo OHSAS 18001?

Oba rodzaje certyfikatów wspomnianych powyżej są przeznaczone dla firm (niezależnie od wielkości czy branży), których celem jest długofalowa redukcja poziomu zagrożeń dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa. Co jednak ważne, certyfikaty PN-N 18001 nie zawsze są uznawane przez zagraniczne podmioty i organizacje, tak więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest certyfikat OHSAS 18001, uznawany na całym świecie (w ponad 80 krajach). Uzyskanie go jest tym łatwiejsze, że norma OHSAS 18001 w praktyce bardzo nieznacznie różni się od PN-N 18001, tak więc jeśli organizacja spełnia wymagania normy krajowej, to bez problemu może się starać o uzyskanie certyfikatu OHSAS.

Wdrożenie systemu zarządzania BHP w oparciu o normę OHSAS pozwala skutecznie identyfikować i redukować ryzyko operacyjne, a także nim lepiej zarządzać. W rezultacie organizacja posiadająca certyfikat OHSAS 18001 działa efektywniej i uzyskuje większe korzyści finansowe, ponieważ zmniejszeniu ulega liczba wypadków w miejscu pracy, co z kolei skutkuje mniejszymi przestojami, sprawniejszą realizacją procesów oraz redukuje koszty pracy.

Etapy wdrożenia certyfikatu OHSAS 18001


Po zgłoszeniu chęci wdrożenia certyfikatu OHSAS 18001 we współpracy z nami dalsze postępowanie jest bardzo proste i obejmuje następujące etapy:

 1. Audyt wstępny (wraz z wyceną wdrożenia i certyfikacji),
 2. Przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 3. Szkolenia dla pracowników (kadra kierownicza i pracownicy poszczególnych działów),
 4. Wdrożenie przygotowanej dokumentacji,
 5. Audyty wewnętrzne i weryfikacja systemu zarządzania BHP, w tym także działania korygujące oraz zapobiegawcze,
 6. Weryfikacja dokumentacji audytowej i decyzja certyfikacyjna.

Korzyści płynące z certyfikacji OHSAS 18001

Poza wymienionymi już zaletami z wdrożenia normy OHSAS na uwagę zasługują również następujące korzyści:

 • poprawa ergonomii i ekonomii wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich oraz maszyn, dzięki czemu znaczącemu zwiększeniu ulega ilość czasu, w którym przedsiębiorstwo prowadzi produkcję,
 • zwiększenie prestiżu organizacji zarówno na rynkach lokalnych, jak i w środowisku międzynarodowym,
 • poprawa relacji z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach,
 • poprawa wizerunku organizacji,
 • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie BHP,
 • tworzenie i promowanie kultury bezpiecznej pracy.

Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001

Poza nieznacznymi różnicami w obrębie struktury obie normy są bardzo podobne, jednak nie identyczne. Zasadnicze różnice obejmują kilka istotnych kwestii:

 • Po pierwsze, norma OHSAS kładzie mniejszy nacisk na udział pracowników w podejmowanych przez organizację działaniach na rzecz BHP (norma PN-N 18001 przykłada do tego ogromną wagę), a także na ich poziom zaangażowania w projektowanie, utrzymywanie oraz doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Drugą ważną różnicą jest nieuwzględnienie przez normę PN-N 18001 konieczności zarządzania procesami w zakresie BHP - norma OHSAS tę kwestię uwzględnia.
 • Trzecim obszarem, w którym wspomniane normy zauważalnie się różnią, jest podejście do osób znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. Norma PN-N 18001 mówi o ocenie ryzyka zawodowego wyłącznie dla pracowników organizacji, podczas gdy norma OHSAS 18001 uwzględnia również podwykonawców i osoby trzecie, czyli wszystkich osób przebywających w danym momencie pod opieką pracodawcy.
 • Czwartą różnicą jest zakres oceny ryzyka - w normie PN-N 18001 jest on węższy niż w normie OHSAS, w której obejmuje m. in. rutynowe i nierutynowe prace (z uwzględnieniem zachowań osób wykonujących te prace), sprzęt oraz materiały znajdujące się w miejscu pracy (niezależnie od tego, kto je dostarczył), infrastrukturę, a nawet dokonane oraz proponowane zmiany w obrębie systemu zarządzania BHP i w samej organizacji.

Należy pamiętać, że certyfikaty OHSAS 18001 wygasną w 2021 roku. Obowiązuje trzyletni okres przejściowy dla wszystkich certyfikatów OHSAS 18001, po czym certyfikaty zostaną wycofane na rzecz certyfikatu ISO 45001: 2018.