Skuteczny system zarządzania jakością nie może funkcjonować w oderwaniu od współczesnych realiów, a jednocześnie powinien być na tyle elastyczny, by możliwe było wdrożenie go w każdego rodzaju przedsiębiorstwie niezależnie od jego profilu działalności czy wielkości. Z tego właśnie względu opracowano międzynarodowe standardy jakości, w oparciu o które funkcjonuje ponad milion firm na całym świecie - normę ISO 9001. 

Norma ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 to najnowsza odsłona jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych norm jakości na świecie. Dzięki uniwersalnemu formatowi i doprecyzowanym wymaganiom stanowi ona podstawę do wdrożenia w dowolnej organizacji systemu zarządzania jakością zgodnego z najnowszymi światowymi trendami i wymaganiami współczesnego rynku. Norma ISO 9001 zakłada, że podstawowym celem każdej organizacji dostarczającej jakichkolwiek wyrobów czy usług jest dbanie o to, by klient był z tych produktów i usług zadowolony.

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Jedynym sposobem uzyskania przez organizację certyfikatu jakości ISO 9001 jest pomyślne przeprowadzenie audytu certyfikującego. Co istotne, audyt taki może być prowadzony wyłącznie przez uprawnioną jednostkę certyfikującą - tylko wtedy uzyskany certyfikat jest ważny.

Dla organizacji, w których funkcjonuje system zarządzania jakością oparty na starszych edycjach normy ISO 9001, uzyskanie certyfikatu zgodności z najnowszą rewizją normy (czyli ISO 9001:2015) nie powinno stanowić problemu, ponieważ wymagania ISO 9001:2015 są łatwiejsze do spełnienia. Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby audyt certyfikacyjny zakończył się pomyślnie, bezwzględnie konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań nowej normy.

Z tego względu wdrażanie systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2015 warto powierzyć jednostce certyfikacyjnej, która zajmie się nie tylko samym audytem, ale także przeprowadzi firmę przez cały ten proces. Ze swej strony oferujemy nie tylko wsparcie i doradztwo w zakresie wdrażania normy ISO 9001, ale także gwarantujemy pozytywny wynik audytu certyfikującego.

Korzyści z wdrożenia certyfikatu ISO 9001

Uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001 przez firmę pozwala bezproblemowo nawiązywać kontakty biznesowe z takimi kontrahentami zagranicznymi, którzy nie prowadzą interesów z partnerami nieposiadającymi międzynarodowego certyfikatu jakości zgodnego z normą ISO 9001. To jednak nie jedyna korzyść - spośród pozostałych wymienić należy:

 • możliwość stworzenia w organizacji zgodnego z normą ISO 9001 systemu zarządzania jakością w taki sposób, by spełniał jej indywidualne potrzeby i wymagania,
 • możliwość dokładnego sprecyzowania wpływu organizacji na inne podmioty funkcjonujące w jej otoczeniu, w efekcie czego łatwiejsze jest jasne określenie celów biznesowych,
 • możliwość znacznie dokładniejszego przewidywania różnego rodzaju zagrożeń biznesowych i przeciwdziałania im,
 • poprawę efektywności funkcjonowania organizacji oraz redukcję ponoszonych przez nią kosztów, wynikającą z integracji procesów,
 • usprawnioną komunikację wewnętrzną,
 • ujednolicenie prowadzonej dokumentacji,
 • lepszy kontakt z klientami oraz poprawę wizerunku organizacji.

Idea i wymagania ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 stanowi zbiór wymagań, które musi spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji, aby mogła ona ubiegać się o uzyskanie certyfikatu jakości zgodnego z tą normą. Zasadniczą ideą normy ISO jest ukierunkowanie wdrażającej ją firmy na zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz wymagań klienta, a także ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w organizacji i przyjęcie podejścia procesowego.
W związku z powyższym najważniejsze wymagania, które musi spełnić każda organizacja, chcąca wdrożyć normę ISO 9001, obejmują:

 • sprecyzowanie zakresu systemu zarządzania jakością i wskazanie produktów oraz usług, które mają zostać nim objęte,
 • określenie polityki organizacji oraz celów jakości,
 • stworzenie dokumentacji obejmującej wszystkie informacje uznawane przez organizację za istotne w kontekście systemu zarządzania jakością,
 • określenie oczekiwań oraz potrzeb zainteresowanych stron (czyli organizacji i jej partnerów biznesowych),
 • określenie procesów i osób za nie odpowiedzialnych oraz doskonalenie procesów w oparciu o cykl PDCA (cykl Deminga),
 • identyfikację czynników, które mogą stanowić potencjalne zagrożenia dla procesów w obrębie organizacji i podejmowanie działań, których celem jest redukcja negatywnych efektów tych czynników,
 • precyzyjne określenie kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • jasne określenie kryteriów wyboru dostawców wraz z uwzględnieniem sposobu oceny jakości ich działań.

Procedura wdrożenia ISO 9001

W zależności od tego, czy w danej organizacji system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 jest wdrażany od podstaw, czy jedynie uaktualniany, by spełniać wymogi najnowszej wersji normy, procedura przebiega nieco inaczej. Dla firm aktualizujących system zarządzania jakością zakres niezbędnych działań jest rzecz jasna mniejszy i obejmuje następujące kroki:

 • wewnętrzny audyt, którego celem jest określenie aktualnego stanu systemu zarządzania jakością w kontekście wymagań najnowszej wersji normy ISO 9001,
 • przeprowadzenie kontroli dokumentacji i wprowadzenie do niej niezbędnych zmian tak, by spełniała wymogi normy,
 • przygotowanie i opracowanie nowej dokumentacji w oparciu o aktualne wymagania normy ISO 9001,
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej,
 • audyt certyfikujący.

W przypadku konieczności wdrożenia normy ISO 9001 od podstaw procedura przebiega następująco:

 • dokładna analiza stanu organizacji w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001,
 • określenie polityki jakości, strategii organizacji, ocena zasobów oraz otoczenia firmy, a także sprecyzowanie procesów w obrębie organizacji i relacji, w jakiej do siebie pozostają,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001,
 • szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej,
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością i kontrola jego skuteczności w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001,
 • wprowadzanie poprawek do systemu zarządzania jakością (jeśli są konieczne),
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w oparciu o wytyczne jednostki certyfikującej),
 • audyt certyfikujący.

ISO 9001 - o czym warto wiedzieć?

W kontekście normy ISO 9001:2015 warto mieć na uwadze kilka istotnych kwestii, z których najważniejszą jest data ważności starszej wersji certyfikatu - wszystkie certyfikaty zgodne z normą ISO 9001:2008 utracą ważność z dniem 14 września 2018 roku. W praktyce oznacza to, że aby nie utracić ciągłości certyfikacji, konieczne jest uzyskanie nowej wersji certyfikatu przed tą datą.

Jeśli natomiast chodzi o koszty uzyskania nowego certyfikatu oraz o czas niezbędny na wdrożenie nowej wersji normy, to są one uzależnione od dwóch czynników: po pierwsze od wielkości i prestiżu jednostki certyfikującej oraz od wielkości organizacji, w której będzie przeprowadzany audyt certyfikacyjny (im większa firma, tym dłuższy czas jest konieczny, by nową normę skutecznie wdrożyć). Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek inne pytania czy wątpliwości związane z certyfikacją ISO 9001:2015, zapraszamy do kontaktu z nami!