Intertek współpracuje ściśle z inwestorami i developerami w branży energetyki odnawialnej w roli Owner’s Engineer, Contract Engineer, Investor Supervision. Jako partner techniczny i merytoryczny reprezentujemy interesy naszych zleceniodawców, dbając ze szczególną starannością o prawidłową i optymalną realizację projektów pod względem technicznym, jakościowym, terminowym zuwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju. Dzięki sprawdzonej metodologii, raportom i procedurom, wysoko wykwalifikowanym i niezwykle doświadczonym specjalistom eliminujemy ryzyka związane z realizacją projektów.

Nasza oferta dotyczy zarówno lądowych jak i morskich farm wiatrowych.

Oferujemy pełne zespoły dostosowane do wymagań konkretnych inwestycji. Funkcje jakie zwykle realizujemy to:

 • Inżynier Kontraktu
 • Kierownik Biura Inżyniera Kontraktu
 • Inspektor Branży Konstrukcyjno-Budowlanej
 • Inspektor Branży Drogowej
 • Inspektor Branży Elektrycznej (HV,MV)
 • Kierownik Budowy
 • Inżynier Budowy
 • Koordynator BHP
 • Inspektor Branży Mechanicznej
 • Inspektor ds. Jakości
 • Inspektor Branży Melioracyjno-Sanitarnej
 • Specjalista IT/SCADA
 • Specjalista ds. Projektowych
 • Inspektor Branży Środowiskowej
 • Archeolog
 • Prawnik   
 

I Faza planowania i projektowania

Koordynacja Procesu Projektowania

 • Ocena wietrzności, falowności, badania metrologiczne, geodezyjne i ocena lokalizacji projektu
 • Dobór turbin wiatrowych do specyfiki lokalizacji projektu
 • Projektowanie infrastruktury towarzyszącej (drogi, fundamenty, linie kablowe, stacje energetyczne), sprawdzanie oraz optymalizacja projektów budowlanych
 • Koordynacja i nadzór nad pracami projektowymi
 • Sprawdzenie i optymalizacja warunków oraz umowy przyłączeniowej
 • Przegląd harmonogramu oraz budżetu projektu
 • Negocjacje umów: sprzedaży energii elektrycznej, certyfikatów zielonej energii oraz dystrybucyjnej

Przegląd techniczny projektów

 • Techniczne studium wykonalności (warunki przyłączenia, projekt budowlany oraz wykonawczy, projekt systemów telekomunikacyjnych, dobór turbin wiatrowych)
 • Sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją środowiskową
 • Analiza decyzji i uzgodnień administracyjnych
 • Analiza dokumentacji projektu w zakresie zabezpieczenia prawa do terenu, niezbędnego do realizacji projektu
 • Optymalizacja techniczna projektu poprzez dokładną inspekcję terenu lokalizacji inwestycji
 • Analiza techniczna spełnienia wymagań środowiskowych dotyczących stacji elektroenergetycznej oraz linii przyłączeniowych, turbin wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej, strefy ochrony, emisji hałasu, obszarów archeologicznych
 • Analiza przyjętych założeń projektowych w zakresie wymagań dla określonych turbin wiatrowych i wymagań producenta turbin oraz ich zgodność z decyzjami
 • Analiza opłacalności ekonomicznej
 • Opracowanie projektu koncepcyjnego inwestycji
 • Opracowanie wymagań dla projektu technicznego i biura projektowego
 • Doradztwo w zakresie wyboru biura projektowego
 • Koordynacja pracy biura projektowego
 • Weryfikacja projektów technicznych (budowlanego i wykonawczego)
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej i formalno-prawnej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę
 • Doradztwo przy wyborze producenta turbin
 • Doradztwo przy wyborze działki pod farmę
 • Doradztwo przy analizie drogi i możliwości transportowych gabarytów (fabryka komponentu – budowa)
 • Doradztwo przy wyborze podwykonawców (budowa podstacji, dróg, przyłączeń, kabli)
 • Doradztwo przy sporządzaniu umów z podwykonawcami
 • Weryfikacja umów

Przygotowanie projektów do realizacji:

 • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej
 • Propozycje optymalizacji rozwiązań projektowych
 • Przygotowanie budżetów wstępnych oraz kosztorysów
 • Przygotowanie harmonogramów realizacji inwestycji
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargów
 • Doradztwo w zakresie wyboru wykonawców, ocena ofert

 

II Nadzór nad całością procesu inwestycyjnego

Kompleksowe Zarządzanie Projektem

 • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej, formalno-prawnej oraz w razie konieczności wskazywanie rozwiązań zamiennych
 • Przygotowanie budżetów wstępnych oraz kosztorysów
 • Przygotowanie harmonogramów realizacji inwestycji
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargów
 • Doradztwo w zakresie wyboru wykonawców, ocena ofert
 • Nadzór nad kosztami w trakcie realizacji projektu
 • Przygotowywanie raportów z postępu robót według wymagań Inwestora
 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy
 • Pełny nadzór techniczny nad jakością wykonywanych robót
 • Kontrola jakości wbudowywanych materiałów
 • Weryfikacja wniosków Wykonawcy o roboty dodatkowe
 • Kontrola dokumentacji powykonawczej
 • Przeprowadzenie lub udział w procedurze odbiorowej
 • Rozliczenie projektu
 • Szczegółowe planowanie fazy implementacji projektu
 • Przygotowanie przetargów i zamówień dla robót budowlano-energetycznych oraz dla dostawy, montażu i uruchomienia turbin wiatrowych (opracowanie zasad postępowania przetargowego, przygotowanie wymagań technicznych i formalnych, przygotowanie wzorów kontraktów, analiza ofert wraz z rekomendacją, negocjacje warunków kontraktowych)
 • Zarządzenie kontraktami oraz zarządzanie projektem i budową (pełnienie obowiązków inżyniera technicznego Inwestora lub Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, nadzór nad wypełnieniem zapisów umowy przyłączeniowej, reprezentowanie Inwestora przed lokalnymi urzędami oraz właścicielami ziemskimi)
 • Nadzór Inwestorski zgodnie z zapisami polskiego Prawa Budowlanego
 • Kontrola jakości dostarczanych materiałów i urządzeń oraz jakości wykonania robót
 • Nadzór nad budżetem i harmonogramem (opracowanie budżetu oraz harmonogramu projektu, stałe monitorowanie oraz sprawozdawczość)
 • Analiza ryzyka oraz minimalizacja ryzyka
 • Pełna administracja projektem w zakresie formalno-prawnym
 • Zarządzanie fazą uruchomienia farmy wiatrowej (zarządzanie nad uruchomieniem stacji elektroenergetycznej, inspekcja turbin wiatrowych)
 • Monitoring i raportowanie w zakresie usuwania usterek stwierdzonych w trakcie odbioru robót oraz w trakcie inspekcji turbin wiatrowych
 • Nadzór i koordynacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnienie funkcji koordynatora BHP
 • Nadzór i koordynacja zagadnień z zakresu Ochrony Środowiska

 

Zarządzanie budową:

 • Weryfikacja projektów budowlanych i wykonawczych
 • Podział zakresu robót na zadania do których zostaną przypisani poszczególni wykonawcy
 • Prace przygotowawcze na budowie, powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót
 • Przygotowanie harmonogramów realizacji robót
 • Nadzór nad kosztami budowy
 • Kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem
 • Kontrola jakości wykonywanych robót
 • Bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Odbiór robót od wykonawców
 • Odbiór i weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • Przeprowadzenie procedury odbiorowej
 • Rozliczenia finansowe z wykonawcami
 • Nadzór nad usuwaniem usterek

Nadzór inwestorski:

 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy
 • Pełny nadzór techniczny zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
 • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę
 • Kontrola jakości wbudowywanych materiałów
 • Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
 • Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • Kontrola występujących robót dodatkowych
 • Kontrolowanie rozliczeń budowy

 

 

           Pozwolenia

 • Decyzja środowiskowa
 • Umowa przyłączeniowa i dystrybucyjna z operatorem sieci
 • Pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na użytkowanie                                                                                                                                                  

           Projekt

 • Budowlany na potrzeby pozwolenia na budowę.
 • Projekty wykonawcze (roboty drogowe, podstacja, kable energetyczne, dokumentacja producenta turbin)

           Budowa

 • Nadzór inwestorski (inżynier kontraktu)
 • Kierownik Budowy
 • Inspektorzy ds. BHP, elektryczni, komunikacja SCADA, turbin wiatrowych, drogowi, konstrukcyjno-budowlani
 • Kontrola komponentów w fabryce, porcie, na budowie.
 • Harmonogram prac, rozliczanie kosztów, aktywny nadzór, raportowanie.

           Odbiory

 • Odbiory UDT turbin (winda, wciągarka, hydraulika).
 • Odbiory elektryczne turbiny (oświetlenie, gniazda elektryczne)
 • Odbiory mechaniczne turbiny (tzw. mechanical walkdown)
 • Certyfikacja turbiny jako całej maszyny
 • Nadzór nad testami rozruchowymi turbin (testy 120/240godz. turbin, test całej farmy)
 • Nadzór nad testami komunikacji SCADA i sygnałami do operatora sieci
 • Odbiór podstacji
 • Odbiór dróg tymczasowych i docelowych/serwisowych na farmie

III. Faza eksploatacyjna

 1. Doradztwo przy wyborze umowy Serwisowej z producentem turbin (serwis mechaniczny)
 2. Okresowe odbiory UDT turbin
 3. Okresowe odbiory elektryczne turbin      
 4. Okresowy przegląd sprzętu BHP (apteczki, gaśnice, sprzęt do ewakuacji, czujki dymowe)
 • Organizacja utrzymania stacji energetycznej
 • Reprezentowanie Inwestora przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
 • Monitoring pracy turbin wiatrowych
 • Analiza efektywności farmy (porównanie planowanej produkcji do energii wyprodukowanej)
 • Przygotowanie programów obsługi i konserwacji
 • Nadzór i kontrola prac wykonywanych przez serwis turbin wiatrowych
 • Kontrola dostępności turbin oraz raportów serwisowych
 • Organizacja i nadzór nad wykonaniem przeglądów infrastruktury technicznej farmy
 • Wsparcie oraz zarządzanie sprzedażą energii elektrycznej