Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Intertek współpracuje ściśle z inwestorami i developerami w branży energetyki odnawialnej w roli Owner’s Engineer, Contract Engineer, Investor Supervision. Jako partner techniczny i merytoryczny reprezentujemy interesy naszych zleceniodawców, dbając ze szczególną starannością o prawidłową i optymalną realizację projektów pod względem technicznym, jakościowym, terminowym zuwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju. Dzięki sprawdzonej metodologii, raportom i procedurom, wysoko wykwalifikowanym i niezwykle doświadczonym specjalistom eliminujemy ryzyka związane z realizacją projektów.

Nasza oferta dotyczy zarówno lądowych jak i morskich farm wiatrowych.

Oferujemy pełne zespoły dostosowane do wymagań konkretnych inwestycji. Funkcje jakie zwykle realizujemy to:

 • Inżynier Kontraktu
 • Kierownik Biura Inżyniera Kontraktu
 • Inspektor Branży Konstrukcyjno-Budowlanej
 • Inspektor Branży Drogowej
 • Inspektor Branży Elektrycznej (HV,MV)
 • Kierownik Budowy
 • Inżynier Budowy
 • Koordynator BHP
 • Inspektor Branży Mechanicznej
 • Inspektor ds. Jakości
 • Inspektor Branży Melioracyjno-Sanitarnej
 • Specjalista IT/SCADA
 • Specjalista ds. Projektowych
 • Inspektor Branży Środowiskowej
 • Archeolog
 • Prawnik   
 

I Faza planowania i projektowania

Koordynacja Procesu Projektowania

 • Ocena wietrzności, falowności, badania metrologiczne, geodezyjne i ocena lokalizacji projektu
 • Dobór turbin wiatrowych do specyfiki lokalizacji projektu
 • Projektowanie infrastruktury towarzyszącej (drogi, fundamenty, linie kablowe, stacje energetyczne), sprawdzanie oraz optymalizacja projektów budowlanych
 • Koordynacja i nadzór nad pracami projektowymi
 • Sprawdzenie i optymalizacja warunków oraz umowy przyłączeniowej
 • Przegląd harmonogramu oraz budżetu projektu
 • Negocjacje umów: sprzedaży energii elektrycznej, certyfikatów zielonej energii oraz dystrybucyjnej

Przegląd techniczny projektów

 • Techniczne studium wykonalności (warunki przyłączenia, projekt budowlany oraz wykonawczy, projekt systemów telekomunikacyjnych, dobór turbin wiatrowych)
 • Sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją środowiskową
 • Analiza decyzji i uzgodnień administracyjnych
 • Analiza dokumentacji projektu w zakresie zabezpieczenia prawa do terenu, niezbędnego do realizacji projektu
 • Optymalizacja techniczna projektu poprzez dokładną inspekcję terenu lokalizacji inwestycji
 • Analiza techniczna spełnienia wymagań środowiskowych dotyczących stacji elektroenergetycznej oraz linii przyłączeniowych, turbin wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej, strefy ochrony, emisji hałasu, obszarów archeologicznych
 • Analiza przyjętych założeń projektowych w zakresie wymagań dla określonych turbin wiatrowych i wymagań producenta turbin oraz ich zgodność z decyzjami
 • Analiza opłacalności ekonomicznej
 • Opracowanie projektu koncepcyjnego inwestycji
 • Opracowanie wymagań dla projektu technicznego i biura projektowego
 • Doradztwo w zakresie wyboru biura projektowego
 • Koordynacja pracy biura projektowego
 • Weryfikacja projektów technicznych (budowlanego i wykonawczego)
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej i formalno-prawnej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę
 • Doradztwo przy wyborze producenta turbin
 • Doradztwo przy wyborze działki pod farmę
 • Doradztwo przy analizie drogi i możliwości transportowych gabarytów (fabryka komponentu – budowa)
 • Doradztwo przy wyborze podwykonawców (budowa podstacji, dróg, przyłączeń, kabli)
 • Doradztwo przy sporządzaniu umów z podwykonawcami
 • Weryfikacja umów

Przygotowanie projektów do realizacji:

 • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej
 • Propozycje optymalizacji rozwiązań projektowych
 • Przygotowanie budżetów wstępnych oraz kosztorysów
 • Przygotowanie harmonogramów realizacji inwestycji
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargów
 • Doradztwo w zakresie wyboru wykonawców, ocena ofert

 

II Nadzór nad całością procesu inwestycyjnego

Kompleksowe Zarządzanie Projektem

 • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej, formalno-prawnej oraz w razie konieczności wskazywanie rozwiązań zamiennych
 • Przygotowanie budżetów wstępnych oraz kosztorysów
 • Przygotowanie harmonogramów realizacji inwestycji
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargów
 • Doradztwo w zakresie wyboru wykonawców, ocena ofert
 • Nadzór nad kosztami w trakcie realizacji projektu
 • Przygotowywanie raportów z postępu robót według wymagań Inwestora
 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy
 • Pełny nadzór techniczny nad jakością wykonywanych robót
 • Kontrola jakości wbudowywanych materiałów
 • Weryfikacja wniosków Wykonawcy o roboty dodatkowe
 • Kontrola dokumentacji powykonawczej
 • Przeprowadzenie lub udział w procedurze odbiorowej
 • Rozliczenie projektu
 • Szczegółowe planowanie fazy implementacji projektu
 • Przygotowanie przetargów i zamówień dla robót budowlano-energetycznych oraz dla dostawy, montażu i uruchomienia turbin wiatrowych (opracowanie zasad postępowania przetargowego, przygotowanie wymagań technicznych i formalnych, przygotowanie wzorów kontraktów, analiza ofert wraz z rekomendacją, negocjacje warunków kontraktowych)
 • Zarządzenie kontraktami oraz zarządzanie projektem i budową (pełnienie obowiązków inżyniera technicznego Inwestora lub Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, nadzór nad wypełnieniem zapisów umowy przyłączeniowej, reprezentowanie Inwestora przed lokalnymi urzędami oraz właścicielami ziemskimi)
 • Nadzór Inwestorski zgodnie z zapisami polskiego Prawa Budowlanego
 • Kontrola jakości dostarczanych materiałów i urządzeń oraz jakości wykonania robót
 • Nadzór nad budżetem i harmonogramem (opracowanie budżetu oraz harmonogramu projektu, stałe monitorowanie oraz sprawozdawczość)
 • Analiza ryzyka oraz minimalizacja ryzyka
 • Pełna administracja projektem w zakresie formalno-prawnym
 • Zarządzanie fazą uruchomienia farmy wiatrowej (zarządzanie nad uruchomieniem stacji elektroenergetycznej, inspekcja turbin wiatrowych)
 • Monitoring i raportowanie w zakresie usuwania usterek stwierdzonych w trakcie odbioru robót oraz w trakcie inspekcji turbin wiatrowych
 • Nadzór i koordynacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnienie funkcji koordynatora BHP
 • Nadzór i koordynacja zagadnień z zakresu Ochrony Środowiska

 

Zarządzanie budową:

 • Weryfikacja projektów budowlanych i wykonawczych
 • Podział zakresu robót na zadania do których zostaną przypisani poszczególni wykonawcy
 • Prace przygotowawcze na budowie, powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót
 • Przygotowanie harmonogramów realizacji robót
 • Nadzór nad kosztami budowy
 • Kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem
 • Kontrola jakości wykonywanych robót
 • Bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Odbiór robót od wykonawców
 • Odbiór i weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • Przeprowadzenie procedury odbiorowej
 • Rozliczenia finansowe z wykonawcami
 • Nadzór nad usuwaniem usterek

Nadzór inwestorski:

 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy
 • Pełny nadzór techniczny zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
 • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę
 • Kontrola jakości wbudowywanych materiałów
 • Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
 • Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • Kontrola występujących robót dodatkowych
 • Kontrolowanie rozliczeń budowy

 

 

           Pozwolenia

 • Decyzja środowiskowa
 • Umowa przyłączeniowa i dystrybucyjna z operatorem sieci
 • Pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na użytkowanie                                                                                                                                                  

           Projekt

 • Budowlany na potrzeby pozwolenia na budowę.
 • Projekty wykonawcze (roboty drogowe, podstacja, kable energetyczne, dokumentacja producenta turbin)

           Budowa

 • Nadzór inwestorski (inżynier kontraktu)
 • Kierownik Budowy
 • Inspektorzy ds. BHP, elektryczni, komunikacja SCADA, turbin wiatrowych, drogowi, konstrukcyjno-budowlani
 • Kontrola komponentów w fabryce, porcie, na budowie.
 • Harmonogram prac, rozliczanie kosztów, aktywny nadzór, raportowanie.

           Odbiory

 • Odbiory UDT turbin (winda, wciągarka, hydraulika).
 • Odbiory elektryczne turbiny (oświetlenie, gniazda elektryczne)
 • Odbiory mechaniczne turbiny (tzw. mechanical walkdown)
 • Certyfikacja turbiny jako całej maszyny
 • Nadzór nad testami rozruchowymi turbin (testy 120/240godz. turbin, test całej farmy)
 • Nadzór nad testami komunikacji SCADA i sygnałami do operatora sieci
 • Odbiór podstacji
 • Odbiór dróg tymczasowych i docelowych/serwisowych na farmie

III. Faza eksploatacyjna

 1. Doradztwo przy wyborze umowy Serwisowej z producentem turbin (serwis mechaniczny)
 2. Okresowe odbiory UDT turbin
 3. Okresowe odbiory elektryczne turbin      
 4. Okresowy przegląd sprzętu BHP (apteczki, gaśnice, sprzęt do ewakuacji, czujki dymowe)
 • Organizacja utrzymania stacji energetycznej
 • Reprezentowanie Inwestora przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
 • Monitoring pracy turbin wiatrowych
 • Analiza efektywności farmy (porównanie planowanej produkcji do energii wyprodukowanej)
 • Przygotowanie programów obsługi i konserwacji
 • Nadzór i kontrola prac wykonywanych przez serwis turbin wiatrowych
 • Kontrola dostępności turbin oraz raportów serwisowych
 • Organizacja i nadzór nad wykonaniem przeglądów infrastruktury technicznej farmy
 • Wsparcie oraz zarządzanie sprzedażą energii elektrycznej