Intertek Polska Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze posiada wdrożony System Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
W ramach laboratorium funkcjonują dwie pracownie:

 • Pracownia Analiz Mikrobiologicznych
 • Pracownia Analiz Chemicznych 

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji i kompetencji jest Certyfikat Akredytacji Nr AB 381 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji. Działalność Laboratorium objętą akredytacją znajdziecie Państwo pod numerem AB 381 oraz Listy nr 1., Listy nr 2. i Listy nr 3. Laboratorium Badawcze zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii, jako laboratorium urzędowe zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.) w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Zakres zatwierdzonych badań publikowany jest na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zostało również zatwierdzone przez Państwową Powiatową Inspekcje Sanitarną w Gostyninie do wykonywania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - decyzja PPIS. Jesteśmy członkami rzeczywistymi Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W celu zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi oferujemy zakres badań wg „Wykazu metod wykonywanych w Laboratorium Badawczym Intertek Poland Sp. z o.o.” i inne badania realizowane u kompetentnych podwykonawców.


 
Laboratorium Badawcze proponuje szeroki zakres usług:

1. Badania mikrobiologiczne obejmują:

Intertek Polska Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze posiada wdrożony System Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W ramach laboratorium funkcjonuje Pracownia Analiz Mikrobiologicznych, w której wykonywane są różnego rodzaju badania laboratoryjne żywności, w tym badania mikrobiologiczne:

 • wykrywanie drobnoustrojów patogennych w żywności i paszach,

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności to priorytet na każdym etapie produkcji. Badanie mikrobiologiczne żywności umożliwia wykrycie w badanych próbkach żywności oraz pasz różnych mikroorganizmów. W przypadku uzyskania wyników pozytywnych, wskazujących na obecność podejrzanych kolonii, badania muszą być kontynuowane. Pracownicy Laboratorium stosują  klasyczne metody referencyjne i odpowiadające im najnowsze, szybkie techniki wykrywania patogenów, mogą testować pełną gamę potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów przenoszonych przez żywność, w tym patogeny, takie jak Salmonella, E. coli, Campylobacter i Listeria, oraz organizmy powodujące psucie, np. drożdże i pleśnie. W wyniku analizy otrzymuje się charakterystyczne kolonie drobnoustrojów, te wskazujące na obecność patogennych mikroorganizmów podaje się kolejnym etapom potwierdzeń biochemicznych i serologicznych.

 • badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,

Badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody na potrzeby gospodarcze wykonywane jest zgodnie z odpowiednimi dyrektywami oraz przepisami prawa obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Badane są parametry mikrobiologiczne, takie jak: bakterie z grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe metodą filtracji membranowej oraz w zależności od rodzaju wód Clostridium perfringens, bakterie z rodzaju Legionella jak również parametry chemiczne, wskaźnikowe w tym organoleptyczne i fizykochemiczne. Woda poddawana jest także badaniom na obecność substancji promieniotwórczych.

 • monitoring parametrów higienicznych linii i pomieszczeń produkcyjnych oraz badania próbek potwierdzające kryterium higieny procesu,

Monitoring parametrów higienicznych linii i pomieszczeń produkcyjnych skierowane są do przedsiębiorstw sektora spożywczego, które są zobowiązane dopilnować, aby artykuły spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi. W tym celu konieczne jest przeprowadzanie badania próbek wymazów – pobranych z linii produkcyjnych, pomieszczeń oraz od personelu.

 • monitoring higieny uboju,

Monitoring higieny uboju to usługa skierowana do przedsiębiorstw sektora spożywczego prowadzących ubojnie (zarówno dużych zwierząt rzeźnych, jak i drobiu). W ramach usługi stosowane są między innymi niszczące i nieniszczące metody pobierania próbek.

 • kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych,

Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych jest niezbędna, ponieważ skład ilościowy i jakościowy mikroflory powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych stanowi jeden z istotnych parametrów wpływających na warunki sanitarno-higieniczne produkcji. Powietrze ma kontakt zarówno z surowcem, jak i gotowymi produktami, a także aparaturą, opakowaniami i personelem. Intertek Poland prowadzi badania w kierunku określenia liczby drobnoustrojów oraz grzybów.

 • badania przechowalnicze produktów spożywczych w celu ustalenia terminu przydatności do spożycia,

Badania przechowalnicze produktów spożywczych w celu ustalenia terminu przydatności do spożycia polegają na zbadaniu zmian stanu produktu w trakcie przechowywania w określonych przez producenta warunkach. Po okresie przechowywania próbek wykonywane są badania mikrobiologiczne w kierunkach odpowiednich dla rodzaju i składu próbki, zgodne ze stosownymi przepisami lub specyfikacjami Klienta

 • badania kosmetyków i chemii gospodarczej,

Intertek Poland oferuje badania mikrobiologiczne, aplikacyjne oraz aparaturowe i chemii gospodarczej oraz kosmetyków.

2. Badania fizykochemiczne obejmują:

 • analizę jakościową surowców i produktów (np. białko, tłuszcz, węglowodany, woda, sól, skrobia),
 • wyznaczanie wartości odżywczej produktów spożywczych, przygotowywanie etykiet GDA
 • wykrywanie substancji szkodliwych - azotany, azotyny, fosforany oraz pozostałości metali ciężkich w produktach spożywczych, dioksyny, antybiotyki, GMO
 • oznaczanie parametrów fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze
 • szybkie testy analizy produktów żywnościowych i pasz (immunoenzymatyczne testy ELISA, alergenów, mikotoksyn, histaminy)

3. Badania organoleptyczne i sensoryczne produktów spożywczych obejmują:

W dzisiejszych czasach każdy z nas zasypywany jest ogromem produktów spożywczych, wytwarzanych i oferowanych nam przez dużą liczbę producentów. Wyroby te są na ogół do siebie bardzo zbliżone, nie sposób jednak powiedzieć, że są identyczne. To zmusza konsumenta do dokonywania indywidualnych ocen organoleptycznych. Na ich podstawie wybiera on produkty i decyduje o stopniu ich przydatności w zaspokajaniu swoich potrzeb. Należy jednak podkreślić iż istnieje znacząca różnica pomiędzy oceną organoleptyczna a profesjonalną analizą sensoryczną.

Analiza sensoryczna jest narzędziem naukowym stosowanym do wywoływania, mierzenia, analizowania oraz interpretowania reakcji na te właściwości produktów żywnościowych, które są odbierane poprzez zmysły wzroku, zapachu, smaku, dotyku oraz słuchu. Są one aparatami pomiarowymi w analizie sensorycznej. Natomiast ocena organoleptyczna jest oceną jakości produktów spożywczych wykonaną za pomocą zmysłów. Jest wykonywana przez osoby nie posiadające szkoleń, nie posiadające sprawdzonej wrażliwości sensorycznej – oceny są często subiektywne, decyduje wybór preferencji, przyzwyczajenia.

Do zadań analizy sensorycznej należą scharakteryzowanie zmienności cech sensorycznych, spowodowanej zmiennością surowca lub modyfikacją procesu technologicznego, badanie stabilności procesu technologicznego, ocen próbek pochodzących z różnych partii produkcyjnych, ustalenie sensorycznych standardów jakościowych zarówno dla surowców, jak i gotowych wyrobów, zakwalifikowanie wyrobu do określonej klasy jakościowej, badanie zależności pomiędzy pomiarami instrumentalnymi i analizą sensoryczną oraz pomoc w opracowaniu nowych produktów.

W analizie sensorycznej aparat pomiarowy stanowią zmysły człowieka. Zapamiętują one wrażenia wywołane przez bodźce zewnętrzne, które są źródłem informacji odnośnie chemicznych oraz fizycznych właściwości produktu. Zespół do ocen sensorycznych jest określany jako ,,instrument pomiarowy”, ponieważ to od członków zespołu zależą wyniki przeprowadzonych analiz. Członkowie zespołu muszą być stale kontrolowani, szkoleni i monitorowani przez Lidera Pracowni Analiz Sensorycznych. Każda niedyspozycja czy choroba wyklucza członka zespołu do momentu uzyskania zadowalających wyników potwierdzających jego gotowość do przeprowadzania ocen. Ocena sensoryczna zależy od wielu aspektów, m.in. wrażliwości sensorycznej oceniającego, jego stanu fizjologicznego i psychicznego oraz od warunków w jakich jest przeprowadzana.

Pracownia Analiz Sensorycznych zajmuje się analizą metodami opisową, punktową, punktowo-opisową (opracowaną wg wewnętrznej procedury) oraz trójkątową. Pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania ocen jest zaprojektowane
w taki sposób, aby zapewnić niezmienne oraz kontrolowane warunki podczas oceniania oraz aby ograniczyć czynniki rozpraszające analizę. Pomieszczenie do przygotowywania próbek zostało zaprojektowane wg PN-EN ISO 8589:2010, jako osobno wydzielony obszar. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia służącego do przeprowadzania analiz sensorycznych. Wydzielone osobno pomieszczenie ma na celu uniemożliwić zespołowi oceniających obserwację przygotowania próbek, tym samym nie dopuszczając do tego, że na ocenę mógłby mieć wpływ producent itp. oraz zapewnić, że np. zapachy podczas przygotowywania próbek nie wpływają na ocenę.

W pracowni analiz sensorycznych używa się bezzapachowych środków czystości do mycia naczyń, materiałów pomocniczych, zmywania podłóg, blatów oraz innych powierzchni użytkowych. Stosuje, tam gdzie to jest możliwe certyfikowane materiały odniesienia, wzorce chemiczne oraz odczynniki o znanej czystości.

Rekrutacja kandydatów na oceniających odbywa się na zasadzie naboru wewnętrznego, ze względu na dostępność kandydatów oraz większą poufność i zaangażowanie w badaniach. Przyjmuje się, że liczba rekrutowanych kandydatów jest minimum dwukrotnie wyższa niż docelowa liczba członków zespołu oceniającego. Dla każdej metody opisowej należy powołać odpowiedni panel sensoryczny składający się z min. 3 oceniających. Dla metod punktowych jest 5 oceniających, dla metody punktowo-opisowej – 6 oceniających. W metodzie trójkątowej potrzebne jest 12 oceniających, którzy wykonują taką samą liczbę powtórzeń - po dwie triady próbek, (zakładając α = 0,05). Oceniający wyrażają swoje niezależne, indywidualne oceny. Zajmują oddzielne stanowiska do ocen sensorycznych, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi oraz uniemożliwić porozumiewanie się oceniających między sobą.

Sterowanie jakością to ogół czynności wykonywanych w laboratorium zgodnie z ustalonym wcześniej planem, które mają zapewnić odpowiednio wysoki poziom zaufania do każdego wyniku. Wewnętrzne sterownie jakością badań służy do monitorowania warunków środowiskowych w laboratorium, kompetencji personelu, systematycznej kontroli jakości metod badawczych stosowanych w laboratorium poprzez wykonywanie badań próbek kontrolnych, poza badaniami rutynowymi. Wewnętrzne sterowanie jakością badań obejmuje również sprawdzenie wyposażenia pomiarowego jak i materiały używane do badań.

Laboratorium Intertek posiada w swoim zakresie siedem matryc akredytowanych:

 • pieczywo wg PN-A-74108:1996,
 • mięso drobiowe surowe w elementach wg PN-A-86524:1994,
 • zupy zagęszczone wg PN-A-75980:1997,
 • warzywa i owoce marynowane wg PN-A-77806:1997,
 • wyroby i półprodukty ciastkarskie wg PN-A-74252:1998,
 • wędliny PN-A-82062:1988,
 • napoje PN-A-79033:1985.

Obecnie pracuje również nad wdrożeniem do akredytacji metody umożliwiającej określenie progów smaku i zapachu w wodzie do spożycia.

Na życzenie klienta wykonujemy zamknięte szkolenia, które obejmują:

 • próbę na rozpoznanie smaku wg PN-ISO 3972:2016-07,
 • sprawdzanie progu wrażliwości smakowej wg PN-ISO 3972:2016-07,
 • wykrywanie i rozpoznawanie zapachów wg PN-ISO 5496:1997,
 • profilowanie tekstury wg PN-ISO 11036:1999,
 • zdolności prawidłowego rozróżniania barw za pomocą testu Ishihary,
 • badanie zdolności uszeregowania barw w zależności od intensywności.

4. Badania przechowalnicze obejmują:

W produktach żywnościowych podczas ich przechowywania zachodzą zmiany, które w znacznym obniżają ich jakość. Zmiany te, mogą dotyczyć nie tylko parametrów fizykochemicznych (jełczenie tłuszczów, zmiany wilgotności), stanu mikrobiologicznego ale najczęściej jakości organoleptycznej. Zmiany mikrobiologiczne mogą się objawiać wzrostem mikroflory saprofitycznej powodującej pogorszenie jej cech smakowych i zapachowych, a ostatecznie całkowite jej zepsucie.
Zgodnie z życzeniem klienta wykonujemy badania przechowalnicze zarówno na próbkach dostarczonych po ich przechowywaniu u producenta, jak i na próbkach dostarczonych bezpośrednio po ich wyprodukowaniu.
Kwalifikacje personelu
Badania przeprowadzane są przez wykwalifikowany i wyspecjalizowany personel z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej gwarantującej najwyższą dokładność i jakość całego procesu badawczego.
Kwalifikacje naszych pracowników podnosimy poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez:

 • Gdańską Fundację Wody
 • CE2 Centrum Edukacji
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Silliker Polska Sp. z o.o.
 • Polska Federacja Producentów Żywności
 • Informedia Sp. z o.o.
 • Merck Sp. z o.o.
 • BioMerieux Sp. z o.o.

Zapewnienie jakości wyników badań
W celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości wykonywanych badań oraz uzyskiwanych wyników Pracownie Analityczne regularnie uczestniczą w badaniach biegłości  organizowanych przez instytucje państwowe i międzynarodowe:

 • FAPAS - The Food Analyses Performance Assessment Scheme (Anglia)
 • LGC Standards w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych
 • QM Quality Management w zakresie badań fizykochemicznych
 • PIWet Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
 • Gdańska Fundacji Wody – „QUALICON”
 • Stowarzyszenie RefMat
 • PZH

Sprawozdania z badań/Doradztwo
Naszym klientom w ramach działalności nie objętej akredytacją oferujemy również interpretację wyników badań oraz pomoc merytoryczną dotyczącą badanych produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań prawnych.
Do sprawozdań z badań dołączamy ocenę zgodności uzyskanych wyników z obowiązującym dokumentem odniesienia lub innym wyspecyfikowanym dokumentem przedstawionym przez Klienta, jednocześnie oferujemy wsparcie w ustaleniu przyczyn uzyskania wyników niezgodnych z wymaganiami.


Formularze zleceń do pobrania: