GMP+jest systemem stawiającym wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Standardy GMP+ dedykowane są dla firm, które pragną nawiązać współpracę z firmami paszowymi na całym świecie. 

System GMP+  jest:

 • zgodny z międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, m.in. z rozporządzeniem 183/2005, które zawiera ogólne przepisy o higienie pasz oraz zapewnieniu możliwości jej identyfikacji na wszystkich etapach produkcji;
 • zawiera HACCP(Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

Standardy GMP+ bazują na powszechnie już znanych i stosowanych dobrych praktykach GMP/GHP oraz są dostosowane do struktury międzynarodowych norm ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności).

 • B1 produkcja, handel i usługi
 • B2 produkcja składników pasz
 • B3 handel i składowanie
 • B4 transport
 • BCN CEE produkcja mieszanek paszowych i premiksów

Posiadanie certyfikatu GMP+ bądź jego ekwiwalentu jest warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania firmy jako dostawcy i sprzedaży swoich produktów na rynku Unii Europejskiej.

 

Standard GMP+ B1 zawiera warunki i wymogi bezpieczeństwa pasz w następujących obszarach:

 1. Produkcja/przetwarzanie pasz,
 2. Handel paszami;
 3. Przechowywanie i/lub przeładunki pasz.

 

Standard GMP+ B2 zawiera warunki i wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowo produkowanych składników pasz, włącznie z ich przechowywaniem, sprzedażą oraz transportem.

Uwaga: standard nie obejmuje na przykład skupu, przechowywania oraz handlu paszami. Dla tych rodzajów działalności istnieją odrębne standardy.

 

Standard GMP+ B3 zawiera wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości w następujących obszarach:

 1. Handel paszami. Obejmuje to handel wszystkimi rodzajami pasz od handlu międzynarodowego materiałami paszowymi aż po handel paszami nieprzetworzonymi/surowcami paszowymi i produktami do bezpośredniego skarmiania (zwykle dostarczanymi dla rolników hodujących żywy inwentarz).
 2. Magazynowanie i przewóz. W ramach tego obszaru można uzyskać certyfikat na działania, które zwykle prowadzone są przez firmę zajmującą się magazynowaniem i przewozem. Działania te obejmują, z jednej strony, podstawowe funkcje, takie jak przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, wentylacja, dostawa. Konkretnie sprecyzowane wymogi dotyczące wymienionych etapów zawarte są w oddzielnych punktach.
 3. Certyfikacja transportu może mieć miejsce tylko w odniesieniu do produktów własnych.

 

Standard GMP+ B4 zawiera wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości podczas przewozu pasz i materiałów paszowych.