Dyrektywa CSR Unii Europejskiej (CSRD) po raz pierwszy wprowadza dodatkowe obowiązkowe raportowanie korporacyjne w zakresie ESG.

 

Kwalifikujące się organizacje będą musiały składać swoje raporty zgodnie z CSRD oprócz standardowych wymogów sprawozdawczości finansowej (P&L, bilans & noty do sprawozdań finansowych).

Ten nowy standard raportowania został uchwalony przez Radę UE 28 listopada 2022 r. i aktualizuje oraz zastępuje dyrektywę o raportowaniu niefinansowym (NFRD), a także rozszerza zasięg poza NFRD. Kraje europejskie uchwalają obecnie własne, lokalne przepisy wdrażające standard.

Na jakie spółki ma wpływ Dyrektywa CSR?

 Dyrektywa CSR ma wpływ na wszystkie duże i notowane na giełdzie spółki z UE spełniające co najmniej dwa z trzech kryteriów:

  • Ponad 250 pracowników
  • Obrót przekraczający 40 milionów euro
  • Bilans przekraczający 20 milionów euro.

  Firmy spoza Europy również będą miały wpływ, jeśli:

  • Ich obrót netto wygenerowany w UE przekracza 150 mln euro, oraz;
  • Mają co najmniej jeden oddział lub spółkę zależną w UE.

Kiedy trzeba będzie złożyć pierwsze raporty w ramach dyrektywy CSR?

Pierwsze raporty w ramach nowej dyrektywy w sprawie CSR będą musiały zostać złożone w 2025 r., w oparciu o działania z roku finansowego 2024, co oznacza, że przedsiębiorstwa muszą przygotować się już teraz.

 

2025

 

2026

 

2027

Notowane na giełdzie przedsiębiorstwa z UE oraz przedsiębiorstwa już podlegające KRBRD (> 500 pracowników)  

Duże przedsiębiorstwa spełniające co najmniej dwa z trzech wymienionych kryteriów:

   Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) notowane w UE 50-250 pracowników

 

     >250 pracowników

>40 mln EUR przychodów

>20 mln EUR bilansu

   

 

Jak firmy mogą przygotować się do dyrektywy CSR?

Istotne jest, aby firmy zaczęły przygotowywać się już teraz do Dyrektywy CSR, ponieważ ta zmiana w raportowaniu ustawowym przynosi nowe wymagania w zakresie danych, które muszą być raportowane. Aby zapewnić pomyślne złożenie CSRD w pierwszym terminie, należy upewnić się, że będzie się w stanie zestawić i zaraportować wszystkie informacje wymagane przez normę. Może się okazać, że trzeba będzie wprowadzić zmiany w swoich działaniach i/lub w sposobie rejestrowania informacji w chwili obecnej. Dlatego im wcześniej rozpoczniesz ocenę swojej obecnej gotowości, tym lepiej.

Rozwiązania firmy Intertek w zakresie dyrektywy CSR stanowią elastyczną ofertę, dostosowaną do wymagań Państwa firmy. Niezależnie od tego, że pracujemy z Państwem, naszym celem jest pomoc w zapewnieniu, że Państwa firma jest w jak najlepszej pozycji do spełnienia nowych wymagań CSRD.

Jak Intertek może pomóc w przygotowaniu się do dyrektywy CSR

Doświadczenie firmy Intertek w zakresie zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z dogłębnym zrozumieniem działań naszych klientów w wielu sektorach, oznacza, że jesteśmy w stanie najlepiej pomóc Państwu w przygotowaniu się do tej istotnej zmiany.

Zrozumienie aktualnej gotowości do CSRD

Możemy pomóc Państwu w przeprowadzeniu analizy luk, aby zapewnić jasny obraz aktualnej gotowości Państwa organizacji do złożenia wniosku zgodnie z nową Dyrektywą CSR i będziemy z Państwem współpracować w celu zdefiniowania jasnych planów działania w celu wyeliminowania wszelkich luk, aby przygotować Państwa do złożenia pierwszego wniosku zgodnie z Dyrektywą CSR.

Jeśli posiadają Państwo już system zarządzania ISO, możemy również pomóc w zrozumieniu, jakie działania należy podjąć w celu ewolucji obecnych procesów, aby były one gotowe do spełnienia wymogów CSRD.

Przygotowanie i szkolenie zespołów

Nasi eksperci mogą również przeszkolić Twoje zespoły, aby zapewnić, że wszyscy rozumieją, co jest wymagane, aby przygotować się do złożenia wniosku. Szkolenie może być przeprowadzone dla różnych zespołów i funkcji w Twojej organizacji i będzie dostosowane do Twoich potrzeb, biorąc pod uwagę obecną wiedzę Twojego zespołu na temat dyrektywy CSR i zrozumienie jej wymogów, jak również Twoją gotowość organizacyjną do CSRD.

Rozwiązania w zakresie łańcucha wartości zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania firmy Intertek w zakresie łańcucha wartości zrównoważonego rozwoju oraz nasze specjalistyczne narzędzia, takie jak Inlight - platforma zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, mogą również pomóc w osiągnięciu celów ESG oraz w zajęciu się wszelkimi obszarami możliwości lub poprawy.

Rozwiązania w zakresie audytu

Na niektórych rynkach będziemy mogli również działać jako audytor raportów z dyrektywy CSR, oferując jednego dostawcę, który może wspierać Państwa płynnie od wczesnych przygotowań aż do audytu.